Schenken aan een ANBI is schenken met voordeel

In dit artikel leest hoe u een gift aan ons kunt doen, hoe dat zit met belastingvoordeel en waar uw schenking naartoe gaat.

AIMIRO Mediahuis heeft bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling aangevraagd. Zodra de status verleend is, melden wij dat hier. Zelf controleren of de Belastingdienst een instelling aangewezen heeft als ANBI? Gebruik dan hier het programma ANBI opzoeken van de Belastingdienst.

Stichting AIMIRO MEDIAHUIS is een Algemeen Nut Beogende Instelling en zet zich uitsluitend in voor het algemeen belang, streeft geen winstoogmerk na en heeft een maatschappelijke functie. De Belastingdienst bepaalt of een instelling officieel erkend wordt als ANBI en verleent de ANBI status. Er gelden strenge voorwaarden om een ANBI status te verkrijgen. Het hebben van die status levert belastingvoordelen voor Aimiro Mediahuis en voor donateurs. De ANBI-status maakt ook dat stichting Aimiro Mediahuis een aantal verplichtingen heeft.

De belangrijkste voordelen van een ANBI zijn:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek

Schenken aan Aimiro

De kosten van Stichting Aimiro Mediahuis bestaan uit de huur van ons kantoorpand, administratie, materiaal, werving en reclame voor onze projecten en de kosten van de projecten zelf. De kosten houden we zo laag mogelijk. De stichting heeft nauwelijks vermogen en is afhankelijk van subsidies en giften van bedrijven en bewoners.

Met uw steun zorgen we dat wij onze projecten kunnen realiseren. Stichting Aimiro Mediahuis heeft eind 2022 bij de Belastingdienst de ANBI-status cultureel aangevraagd. Geven levert belastingvoordeel op. Veel bedrijven en mensen krijgen zo een aanzienlijk deel van hun gift terug bij belastingteruggave.

U kunt kiezen voor een eenmalige gift of structureel (per maand, kwartaal of jaarlijks) een vast bedrag doneren (een periodieke gift). Wilt u langer dan 5 jaar doneren, dan is een periodieke schenkingsovereenkomst interessant. Voor de belastingteruggave heeft de keuze verschillende gevolgen.

 1. Bij een eenmalige (gewone) gift geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Wat u meer schenkt dan 1% van uw drempelinkomen mag u bij de belastingaangifte in mindering brengen. Boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijgt u geen belastingvoordeel meer terug.
 2. Bij een periodieke gift van minimaal 5 jaar profiteert u maximaal van belastingvoordeel. Die periodieke gift moet in een schriftelijke overeenkomst met ons worden vast gelegd. Duur van de overeenkomst is minimaal vijf jaar en u legt een bepaald bedrag vast dat u per jaar gaat schenken. Voordeel is dat uw schenking jaarlijks geheel, zonder drempels, aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Download hier de schenkingsovereenkomst en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons toe. Dat kan per mail via: aimiromedia@gmail.com

Bereken met deze gratis tool eenvoudig uw belastingvoordeel voor zowel gewone (structurele) giften als periodieke giften. Over de verschillende voorwaarden waar een gift aan een goed doel aan moet voldoen om belastingvoordeel te krijgen, lees je op de website van de Belastingdienst.

Stichting Aimiro Mediahuis

Wilt u uw giften aftrekken van de belasting dan dient u in de belastingaangifte de volgende naam in te vullen onder instelling: Stichting Aimiro Mediahuis te Amsterdam. Hierna wordt automatisch het RSIN nummer herkend en ingevuld in uw belastingaangifte.

De Belasting vraagt een ANBI de volgende gegevens te publiceren:

Naam:

Stichting Aimiro Mediahuis te Amsterdam
ook wel genoemd: Aimiro Media

RSIN/Fiscaal nummer:

819886324

Contactgegevens:

Adres:  Zeeburgerdijk 265, 1095 AC Amsterdam
Tel: 06 41 22 11 84
Mail: aimiromedia@gmail.com
Doelstelling:
 1. Het bevorderen van integratie, participatie en sociale cohesie van jongeren en nieuwkomers met diverse culturele achtergronden in de buurten, regio’s en zo mogelijk landelijk.
 2. Het leveren van een sociale, maatschappelijke en professionele bijdragen aan de ontwikkeling van talentvolle jongeren en kunstenaars, nieuwkomers op het gebied van audiovisuele en andere geavanceerde kunstvormen vooral in Nederland en waar van toepassing ook buiten Nederland;
 3. Het dienen als professioneel bemiddelaar of begeleider van de starters naar zelfredzaamheid op het gebied van media en kunstproducties en biedt daarmee een weg naar een professionele studie of opstap naar de arbeidsmarkt. 
Zie artikel 2 van de Statuten.
Beleidsplan: Download hier het activiteitenplan 2022-2023
Activiteiten:
 1. Centrum voor Afrikaanse Talen en Literatuur, gemaand Afro-Bieb (www.afrobieb.nl) Onder de Afro-Bieb worden nu vier activiteiten uitgevoerd, waaronder Bibliotheek, literair café, Afro-educatieve programmering enAfro-Vertalingen
 2. Het Amsterdams Buurtfilmfestival, (www.abff.nl). Onder het label ABFF worden nu vier activiteiten uitgevoerd, waaronder ABFF-Lab, ABFF-Festival, ABFF-OnTour en ABFF TV
 3. AiMiro interculturele, en sociale activiteiten
 4. Mediatraining voor jongeren die hun toekomst willen opbouwen
Bestuur: De stichting heeft vier bestuursleden: Gerard Bueters, voorzitter, Jan Dijk, secretaris, Rachel Abebe, penningmeester en Henok Misgnaab, bestuurslid. Klik hier voor het KvK-uittreksel met de leden van het Bestuur.
Beloningsbeleid: De Stichting wordt beheerd door vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen in beginsel geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten.

De leden van het bestuur genieten geen geldelijke voordelen van de stichting. Bestuurders hebben dan ook geen recht op beloning, ook geen vrijwilligersbijdrage. Leden van het dagelijks bestuur ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het bestuur is statutair (artikel 5) bevoegd voor bijzondere of veel omvattende werkzaamheden, die ter vervulling van de bestuurstaak worden verricht een redelijke vergoeding toe te kennen.

Tot nu toe ontbreekt het de stichting aan voldoende en (structurele) financiën om personeel in dienst te nemen. Van de in de statuten (artikel 9) geregelde benoeming van een directeur is dan ook geen sprake.
Wanneer de financiële ruimte er wel is dan zal deze en andere medewerkers betaald worden in overeenstemming met de dan geldende CAO.

De stichting kan een project uitvoeren waarbij budgettair rekening gehouden is om een financiële waardering  uit te keren (naast de vergoeding van onkosten). Dat kan bij meewerkende aan dat project als hun inzet beroepsmatig is (als zelfstandige/ZZP-er).

Indien er binnen een project daar budgettair rekening mee is gehouden kunnen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen (naast de vergoeding van onkosten), maar die zal nooit meer zijn dan het maximaal vrijgestelde bedrag door de belastingdienst in dat jaar.

Financiële verantwoording: Financiële stukken van de afgelopen jaren kunnen opgevraagd worden bij het bestuur via email: aimiromedia@gmail.com
Bankrekening voor donaties: NL44 ABNA 0406 5441 31 t.n.v. Stichting Aimiro Media Huis